# Tên Level
1 MATÔN 113
2 LovingU 111
3 Myloverong 111
4 CáFish 110
5 EirLys 110
6 Bão 110
7 Sấm 109
8 CanDyBi 109
9 GloryKenn 108
10 BéHạtXoài 108